Privatumo politika

 

Norint dalyvauti konkurse „Shift4 Future“ (toliau – Konkursas), būtinas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo, nes Konkurso organizatorius tvarkys dalyvių duomenis, pateiktus pagal registracijos anketą, be to, komisijos atrinkti darbai bus viešinami tinklalapyje www.shift4future.com ir Konkurso socialinių tinklų paskyrose: Facebook „Shift4 Future“;  Instagram „Shift4_Future“; Youtube „Shift4 Future“ bei informacinio rėmėjo  Delfi.lt portale.

 

INFORMACIJA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (perskaityti prieš sprendžiant dėl sutikimo davimo):

 

Duomenų valdytojas: UAB „PIAR“. Rekvizitai ir kontaktiniai duomenys: kodas 226018840, adresas Dominikonų g. 5, Vilnius, tel. Nr. +370 686 32 565, el. paštas info@prservice.lt (toliau – Duomenų valdytojas).

Prižiūrinčioji institucija: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Kontaktiniai duomenys: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. Nr. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

 

Duomenų valdytojas gali naudoti asmens sutikimu surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais (duomenų tvarkymo tikslai):

  1. Konkurso vykdymo ir informavimo apie Konkursą tikslu;
  2. Konkurso viešinimo, dalyvių ir nugalėtojų viešo paskelbimo, prizo įteikimo tikslu.

Duomenų, kurie bus tvarkomi rūšys:

  1. dalyvio atvaizdas (iš nufilmuoto video siužeto);
  2. dalyvio vardas ir pavardė;
  3. dalyvio kontaktiniai duomenys (el. paštas ir tel. nr.);
  4. dalyvio amžius;
  5. dalyvio gyvenamasis miestas;
  6. dalyvio mokykla

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas:

  1. asmens sutikimas dėl teisės tvarkyti duomenis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims:

  1. dalyvio duomenys Konkurso laimėjimo atveju, asmens duomenų tvarkymo sutikimo pagrindu, gali būti perduoti trečiosioms valstybėms, nes duomenų perdavimas taptų būtina sąlyga Konkurso prizo įteikimui.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis / laikotarpio nustatymo kriterijai:

  1. asmens duomenys tvarkomi viso Konkurso vykimo laikotarpiu ir 6 mėnesius nuo Konkurso pabaigos.

Duomenų subjektas (dalyvis), kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

  1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  4. reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam);
  5. reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  6. teisę į duomenų perkėlimą, t. y. teisę gauti su asmeniu susijusius asmens duomenis, kuriuos asmuo pateikė Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, jei konkrečių atveju tai yra įmanoma (teisė perkelti);
  7. nesutikti su savo duomenų tvarkymu vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
  8. bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo (kreipiantis į Duomenų valdytoją pagal nurodytus kontaktinius duomenis);
  9. kreiptis į Duomenų valdytoją visais iškilusiais klausimais Jums patogiu būdu: UAB „PIAR“, kodas 226018840, adresas Dominikonų g. 5, Vilnius, tel. Nr. +370 686 32 565, el. paštas info@prservice.lt;
  10. pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimais, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktiniai duomenys: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. Nr. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt